TH EN

ผลการดำเนินงาน : ฉลาดเก็บฉลาดใช้

ผลการดำเนินงาน : ฉลาดเก็บฉลาดใช้
ผลการดำเนินงาน : ฉลาดเก็บฉลาดใช้

การจัดกิจกรรมให้ความรู้ชุมชนในปี 2562 ยังได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเครือข่ายค่ายการเงินอีก 9 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จ.ปทุมธานี โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร จ.นครสวรรค์ โรงเรียนมัญจาศึกษา โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จ.ขอนแก่น โรงเรียนไทรแก้ว จ.สุรินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา โรงเรียนวังวิเศษ จ.ตรัง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร จ.ชุมพร ส่งนักเรียนมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การออมของตนเอง ครอบครัว และคนในชุมชน ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมตระหนัก และให้ความสำคัญกับการออมได้เป็นอย่างดี

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน