TH EN

การสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

สนับสนุนกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 1. สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและสร้างความตระหนักรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับ คู่ค้า และชุมชน โดยรอบสถานประกอบการ โดยงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร และลดการใช้แก้วพลาสติกในสถานประกอบการทุกแห่งของกลุ่มทิสโก้

 2. ร่วมมือกับ บมจ. ทีพีบีไอ โครงการ “วน” สนับสนุนการคัดแยกขยะแปรสภาพเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) โดยตั้งกล่องรับบริจาคถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาด เพื่อนำกลับไป Recycle ให้พลาสติกหมุนเวียนอยู่ในระบบ ช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยถุงและเศษพลาสติกที่ส่งเข้ามารีไซเคิลกับโครงการจำนวน 1 กก. = 5 บาท จะนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม
 1. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดย
  • รณรงค์การใช้กระดาษอย่างรู้คุณค่าโดยมีการนำแนวคิด Paperless มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล ด้วยการขยายช่องทางการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง
  • ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สำนักงานที่ประหยัดพลังงาน
   • ใช้เครื่อง Zero Client แทนการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ สามารถลดการใช้ไฟฟ้าจากเดิม 220 วัตต์ต่อเครื่อง  เหลือเพียง 9 วัตต์ต่อเครื่อง
   • เปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED แทนการใช้หลอดไฟธรรมดา
  • ติดตั้งอุปกรณ์ Motion Sensor ในห้องน้ำที่ทำการสำนักงานใหญ่ ซึ่งจะส่งผลให้มีการตัดกระแสไฟฟ้าในทุกๆ 5 นาที เมื่อไม่พบว่ามีการเคลื่อนไหวภายในห้องน้ำ

จากผลของการบูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ด้วยการสนับสนุนกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน ทำให้กลุ่มทิสโก้สามารถลดอัตราการปลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินงานต่อคนได้ร้อยละ 7.51 จากปีฐาน

 1. สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีโครงการปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2534 ในพื้นที่รวมมากกว่า 1,000 ไร่ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงาน และส่งเสริมการฟื้นฟูสมดุลทางธรรมชาติ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาผลกระทบอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาสำคัญในปัจจุบัน

โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก

จากการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆของกลุ่มทิสโก้ ในปี 2562 ทิสโก้ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme : LESS) จากโครงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างในอาคาร และโครงการ TISCO Eco Society : กิจกรรม ลด พก แยก ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 223.835 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ 23,561 ต้น ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและบูรณาการกับกระบวนการปฏิบัติงานในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนถึงการนำไปปรับหรือประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันของพนักงานและต่อยอดการดำเนินการต่อไปยังครอบครัวและชุมชนแวดล้อม

การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม

ทิสโก้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบคุณค่าได้ในระยะยาวผ่านกิจกรรมหลัก 3 ด้าน

 

1.การให้ความรู้ทางการเงิน

ในฐานะสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ความรู้ทางการเงิน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน สามารถวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยตนเอง

เยาวชน : ค่ายการเงินทิสโก้

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวทางการเงิน ด้วยแนวคิด "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปีในช่วงปิดภาคเรียน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

หลังจากผ่านค่ายการเงินแล้ว เยาวชนจะต้องนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติใช้กับตนเองและเผยแพร่สู่คนใกล้ตัวในรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบท พร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในด้านทัศนคติ พฤติกรรมการออมการใช้จ่าย การมีวินัยทางการเงิน รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของการเผยแพร่เพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยรวบรวมจัดทำเป็นรายงานส่งเข้าประกวดชิงทุนสนับสนุนกิจกรรม โล่เกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

ชุมชน : ฉลาดเก็บฉลาดใช้

จากการขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ผ่านการให้บริการของสาขาทั่วประเทศ จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชนในท้องถิ่นต่างจังหวัดควบคู่ไปด้วย เพื่อขยายการเข้าถึงความรู้ทางการเงิน หลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงิน รู้เท่าทันหนี้นอกระบบ และภัยการเงิน พร้อมสนับสนุนให้บันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนแบบเก็บออมก่อนใช้เป็นประจำ

ลูกค้า : รู้ทันภัยการเงิน

ด้วยเห็นถึงความสำคัญในการระแวดระวังภัยจากการล่อลวงและกลโกงทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น จึงนับว่าเป็นเรื่องที่ควรติดตามให้รู้เท่าทัน ไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ จึงจัดทำใบปลิวสรุปภัยการเงิน 6 เรื่อง ได้แก่ แก๊งคอลเซนเตอร์ แชร์ลูกโซ่ โจรโซเชียล บัตรถูกสวมรอย การเซ็นสำเนาบัตรประชาชนให้ปลอดภัย และกลโกงอื่นๆ โดยจัดเจ้าหน้าที่แนะนำแก่ลูกค้าสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ สมหวังเงินสั่งได้ ในระหว่างรอรับบริการ

ผลการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การเงินแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป ผ่านการจัดอบรมสัมมนาของบริษัทในกลุ่มในหัวข้อต่างๆ ที่สำคัญ สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อการวางแผนการเงิน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

2.การให้โอกาสทางการศึกษา

ทุนการศึกษา

กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในแง่ของการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากร ทุนการศึกษา สนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ได้รับในวันนี้เพื่อเป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าแก่เด็กนักเรียน และช่วยลดจำนวนการลาออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์

ทุนพัฒนาโรงเรียน

สถานศึกษาจำเป็นต้องมีความพร้อมของอาคาร และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญทางการศึกษา จึงให้การสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนจัดสรรเพื่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนขยายโอกาสที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วน อีกทั้งต้องการปรับปรุงหรือจัดสร้างใหม่ให้ตัวอาคารมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย ทิสโก้ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธา

3. การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ

สนับสนุนกองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง

ร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาที่ดี มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย ด้วยการร่วมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา โดยมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากค่าธรรมเนียมการขายกองทุนรวมกลุ่มเฮลธ์แคร์ โดยทุก 100,000 บาท บริจาค 100 บาท ให้กองทุนวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากยอดเงินลงทุนระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 ตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 1,534,290 บาท

รณรงค์บริจาคโลหิตทั่วประเทศ

เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2527 โดยในปี 2562 ทิสโก้จัดกิจกรรม 12 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และสาขาในเมืองใหญ่ ได้รับปริมาณโลหิต 3,759 ยูนิต คิดเป็น 1,523,200 ซีซี นำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตได้ถึง 11,277 ราย

กิจกรรมดูแลชุมชน

ในปี 2562 สาขาทั่วประเทศจัดกิจกรรมดังนี้

 • ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นและปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนวัดหันตรา จ.อยุธยา และโรงเรียนบ้านม่วง จ.ขอนแก่น
 • เก็บขยะและคัดแยกริมหาดในยาง จ.ภูเก็ต
 • อนุรักษ์ป่าชายเลนและขยายพันธุ์สัตว์น้ำ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ จ.ระยอง และบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
 • ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น โครงการคุ้งบางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ
 • ทอดกฐินประจำปี วัดอมรวดี จ.สมุทรสงคราม และ วัดกรวด จ.สุราษฎร์ธานี
 • สนับสนุนเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี และสถานีอนามัยชุมชน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

อีกทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับองค์กรพันธมิตร ได้แก่ มูลนิธิหมอเสมพริ้งพวงแก้ว องค์การยูนิเซฟประเทศไทย ศูนย์ศิลปะการแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกในภาคใต้ และพายุโซนร้อนโพดุลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านสมาคมธนาคารไทย

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน