TH EN
ตารางผลการดำเนินงาน ฉลาดเก็บฉลาดใช้

ปี 2561 สาขาทั่วประเทศ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทั้งหมด 160 ครั้ง ครอบคลุม 67 จังหวัด มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 19,771 คน 

โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีคะแนนความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนรู้อยู่ที่ 87% จากการวัดผลด้วยแบบสอบถามแบบง่าย โดยแบบสอบถามที่เก็บได้ 17,949 ชุด คิดเป็น 91% ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด และสาขายังได้จัดกิจกรรมติดตามผลจำนวน 57 ครั้ง มีผู้บันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างน้อย 3 เดือน จำนวน 1,800 คน มีผู้ร่วมกิจกรรมรับฟังการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และประโยชน์ของการบันทึกบัญชีครัวเรือนรวม 6,548 คน

ภาพกิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้
ภาพกิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้
ภาพกิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้
ภาพกิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้
ภาพกิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้
ภาพกิจกรรมฉลาดเก็บ ฉลาดใช้
บทสัมภาษณ์ ฉลาดเก็บฉลาดใช้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน