TH EN

3. การสร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ

3.1 การปรับปรุงกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • สร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน
 • ส่งเสริมการลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
 • บูรณาการการบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน ด้วยการใช้กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งผลต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

 

   


3.2 การยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม

ทิสโก้ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการแสดงความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่ส่งมอบคุณค่าได้ในระยะยาว ผ่านกิจกรรมหลัก 3 ด้าน

3.2.1 การให้ความรู้ทางการเงิน

ในฐานะสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญทางการเงิน กลุ่มทิสโก้มุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดและเผยแพร่ให้ความรู้ทางการเงิน ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน สามารถวางแผนทางการเงิน สร้างความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับครอบครัวได้ด้วยตนเอง

ค่ายการเงินทิสโก้
 • เยาวชน : "ค่ายการเงินทิสโก้" กิจกรรมเรียนรู้เรื่องราวทางการเงิน ภายใต้แนวคิด "ออมก่อนใช้ สร้างวินัยทางการเงิน" เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวะศึกษา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีๆ ละ 4 รุ่น ช่วงปิดภาคเรียน ณ ธนาคารทิสโก้ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ หลังจากเยาวชนผ่านการเรียนรู้ในค่ายการเงินแล้ว จะต้องนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปสร้างสรรค์ "กิจกรรมต่อยอด" เผยแพร่ความรู้ไปสู่ผู้อื่นในวงกว้าง โดยให้ระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 4 เดือน จากนั้นจัดทำรายงานผลลัพธ์กิจกรรมต่อยอดเข้าประกวดชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมพร้อมโล่เกียรติยศแก่โรงเรียนและประกาศนียบัตรแก่ทีมเป็นรายบุคคล
กิจกรรม ฉลาดเก็บฉลาดใช้
 • ชุมชน : "ฉลาดเก็บฉลาดใช้" จากการขยายธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ผ่านการให้บริการของสาขาทั่วประเทศ ทิสโก้จึงได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่ชุมชนในท้องถิ่นต่างจังหวัดควบคู่ไปด้วย เพื่อหลีกเลี่ยง ปัญหาทางการเงิน รู้เท่าทันหนี้นอกระบบ และภัยการเงิน พร้อมสนับสนุนให้บันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนแบบเก็บออมก่อนใช้เป็นประจำ

 

3.2.2 การให้โอกาสทางการศึกษา

การให้โอกาสทางการศึกษา
 • การให้โอกาสทางการศึกษา
  กลุ่มทิสโก้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษา อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนในแง่ของการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของประชากร ทุนการศึกษา สนับสนุนให้เด็กนักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับอุดมศึกษา และเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นโดยเปลี่ยนจากการเป็นผู้ได้รับในวันนี้เพื่อเป็นผู้ให้ในวันข้างหน้าแก่เด็กนักเรียน และช่วยลดจำนวนการลาออกจากโรงเรียนกลางคันเนื่องจากขาดแคลนทุนทรัพย์
 • ทุนพัฒนาโรงเรียน สถานศึกษาจำเป็นต้องมีความพร้อมของอาคาร และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญทางการศึกษา จึงให้การสนับสนุนทุนพัฒนาโรงเรียนจัดสรรเพื่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารเรียน และครุภัณฑ์/อุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศซึ่งภาครัฐยังมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ และมีความจำเป็นเร่งด่วน อีกทั้งต้องการปรับปรุงหรือจัดสร้างใหม่ให้ตัวอาคารมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน รวมถึงเป็นการสร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามวัย ทิสโก้ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายและผู้มีจิตศรัทธา

 

3.2.3 การสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมด้านอื่นๆ

 • ปลูกป่าประจำปี ทิสโก้จัดกิจกรรมปลูกป่าและบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการปลูกป่าถาวรมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2534 ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี นครนายก เพชรบุรี นครสวรรค์ นครราชสีมา และสมุทรปราการ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วม อีกทั้งยังให้การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน โดยการสนับสนุนกิจกรรม United Nations Environment Programme Finance Initiative อย่างต่อเนื่อง
ปี จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (ต้น) พื้นที่  (ไร่)
2561 2,000 2
2560 1,700 2
2559 1,700 2
2558 1,500 3
2557 1,000 2
2556 6,000 7
2534 ถึง 2555 346,500 1,098
รวมทั้งหมด 360,400 1,116
 • การสนับสนุนด้านสาธารณสุข

  1. Friends for Life โครงการพิเศษในโอกาสครบรอบ 50 ปี : ทิสโก้มุ่งตอบแทนสังคมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจ โดยร่วมกับองค์กรพันธมิตร ริเริ่มโครงการ Friends for Life ระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของรัฐ 5 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรองรับผู้ป่วยจากทั่วประเทศกว่า 8 ล้านรายต่อปี โดยจัดกิจกรรมระดมทุนตลอดระยะเวลาโครงการ และเปิดให้ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทิสโก้ ชื่อ “สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ 5 โรงพยาบาล” เลขที่ 0001-191-000588-1 หรือบริจาคผ่าน Mobile Banking (QR Code) ทุกธนาคาร และที่สาขาธนาคารทิสโก้ทั่วประเทศ เริ่มตั้งแต่ 19 มี.ค. ถึง 30 มิ.ย. 62 รายได้จากทุกกิจกรรมไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

>> ผลการดำเนินงาน

2. รณรงค์บริจาคโลหิตทั่วประเทศ : หนึ่งในโครงการระยะยาวที่ทิสโก้ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2527 โดยร่วมกับสภากาชาดไทย เชิญชวนพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทั่วไปร่วมบริจาค ณ สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรเหนือ และ สำนักงาน ถนนรัชดาภิเษก และได้ขยายกิจกรรมไปยังสาขาต่างๆ ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วย

ผลการรณรงค์บริจาคโลหิตทั่วประเทศ ปี 2552-2561
ปี จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม/ปี ปริมาณโลหิต
ยูนิต (Units) ซีซี (cc.)
2561 14 3,879 1,589,250
2560 13 3,753 1,530,000
2559 12 3,366 1,376,200
2558 13 4,654 1,796,600
2557 14 4,169 1,624,750
2556 13 4,674 1,739,100
2555 16 4,429 1,726,650
2554 11 2,743 942,050
2553 12 2,840 1,136,200
2552 17 3,231 1,243,100
 • 3. สมทบทุนวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ ทิสโก้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 ของคนไทย โดยธนาคารทิสโก้ได้ดำเนินโครงการ TISCO Pay It Forward เป็นปีที่ 2 ร่วมส่งต่อโอกาสให้แก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ได้รับการรักษาที่ดีและมีคุณภาพ มอบส่วนลดผลิตภัณฑ์ และนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์ประกันมะเร็ง สมทบทุนวิจัยและช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งยากไร้ มูลนิธิรามาธิบดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยในปี 2561 มอบแล้ว 1,900,100 บาท

 

    


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน