TH EN

2. การเป็นสถาบันการเงินที่รับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.1 การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาล

 • ยกระดับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมภายใต้พื้นฐานระบบธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ
 • บูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร
 • ป้องกันหรือลดความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบภายในองค์กร
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

     

 

การสร้างเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 • ยึดมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดในการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณต่อการให้บริการลูกค้าอย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม
 • ทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) ให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานที่ดี (best practice) 
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถในการทำความเข้าใจของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 • ดูแลรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้า
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การปฏิิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับด้านภาษี โดยบริษัทได้ดำเนินการตาม นโยบายภาษี (Tax Policy) ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้


การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 • มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสเสมอมา โดยยึดหลักปฏิบัติตามแนวนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดังนี้
  1. นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  2. นโยบายการงดรับของขวัญ กลุ่มทิสโก้มีนโยบายงดรับของขวัญ หรือ ประโยชน์อื่นใดจากลูกค้า คู่ค้าหรือคู่ค้าทางธุรกิจในทุกโอกาส ยกเว้น ในบางกรณีที่บริษัทอาจไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญ เนื่องจากต้องรักษาสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทางธุรกิจ โดยของขวัญที่ได้รับดังกล่าว กลุ่มทิสโก้จะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลหรือสาธารณประโยชน์กับมูลนิธิทิสโก้ฯ องค์กรการกุศลอื่น หรือดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป
  3. นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด 
   เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับ การให้สินบน หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งผ่านช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น คลิกที่นี่
 • ปลูกฝังให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยกำหนดเป็นหนึ่งในค่านิยมขององค์กรและระบุเป็นแนวปฏิบัติในคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงาน
 • ได้รับการรับรองฐานะจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
 • สนับสนุนและผลักดันให้คู่ค้าเข้าร่วมปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นตามแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
 • เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเอกชนในการแสดงออกถึงการสนับสนุนการต่อต้านคอร์รัปชั่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนอย่างสม่ำเสมอ

2.2 การบริหารจัดการคู่ค้า (Supplier) อย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม

 • ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานและบูรณาการประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • สนับสนุนให้คู่ค้า ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อแรงงานด้วยความเป็นธรรม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • จรรยาบรรณคู่ค้า (Supplier Code of Conduct)

 

     


2.3 การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

 • สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Organization)
 • สร้างความสุขจากสุขภาวะอนามัยที่ดี
 • สร้างความสุขกับบรรยากาศการทำงานและความสัมพันธ์ที่ดี
 • สร้างความสุขจากการได้อยู่ในองค์กรที่มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
 • การพัฒนาทักษะ การฝึกอบรม ความก้าวหน้าด้านอาชีพที่เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

 

     


© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน