TH EN

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทิสโก้มีแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ผสมผสานเข้ากับวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อส่งมอบคุณค่าตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าทางสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

" ทิสโก้เชื่อมั่นว่า...การเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว ธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาล และคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกองค์กร ตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดมั่นการดำเนินธุรกิจ การสร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างรับผิดชอบ "

สุทัศน์ เรืองมานะมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรอบความยั่งยืนของกลุ่มทิสโก้

รายงานความยั่งยืน 2561
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน