ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ลูกค้าบุคคล> สินเชื่อบุคคล> ถาม-ตอบ
บริการธนาคาร
สินเชื่อบุคคล
- สินเชื่อบ้าน
- สินเชื่อรถยนต์
- สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
- สินเชื่อบำเหน็จตกทอด
- ถาม-ตอบ
- สมัครสินเชื่อออนไลน์
การลงทุน
ประกันภัยธนกิจ
ประกาศขายทรัพย์สิน
ประมูลรถยนต์

สินเชื่อบ้าน | สินเชื่อรถยนต์ | สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
สินเชื่อบ้าน
แหล่งขายบ้านราคาถูกและดีมีที่ไหนบ้าง

ถาม : แหล่งขายบ้านราคาถูกและดีมีที่ไหนบ้าง
ตอบ : บ้านราคาถุูกและดีนั้น อาจเป็นได้ทั้งบ้านมือหนึ่งและบ้านมือสองโดยการ
เปรียบเทียบบ้านในกลุ่มหรือทำเลเดียวกัน แหล่งขายบ้าน อาจหาได้จาก
1) บ้านในโครงการบ้านจัดสรร
2) บ้านมือสองทั่วไป
3) บ้านในครอบครองของสถาบันการเงิน
4) บ้านที่มีการขายโดยการประมูล
สินเชื่อรถยนต์
มีวิธีการคำนวณค่างวดอย่างไร
การผ่อนชำระแบบต้นงวด (Beginning Basis) และแบบปลายงวด
(Ending Basis) หมายถึงอะไร และต่างกันอย่างไร
มีวิธีการชำระค่างวดได้อย่างไรบ้าง
การขอเช่าซื้อรถยนต์ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่

ถาม : มีวิธีการคำนวณค่างวดอย่างไร
ตอบ : ธนาคารคำนวณค่างวดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่แบบ Flat ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ลูกค้าขอกู้เงิน 400,000 บาท และเลือกผ่อนชำระ 48 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.75% วิธีการคำนวณค่างวดต่อเดือนคือ [400,000 + (400,000 x 4.75% x 4ปี ) ]
หารด้วย 48 เดือน = 9,917 บาท
     
ถาม : การผ่อนชำระแบบต้นงวด (Beginning Basis) และแบบปลายงวด
(Ending Basis) หมายถึงอะไร และต่างกันอย่างไร
ตอบ : การผ่อนชำระแบบต้นงวดหมายถึง การเลือกชำระค่างวดๆแรกทันทีในวันที่รับมอบรถยนต์ ในขณะที่การผ่อนชำระแบบปลายงวดหมายถึงการเลือกชำระค่างวดๆแรกหลังจากวันที่รับ
มอบรถยนต์ไปแล้ว 30 วัน ข้อแตกต่างกันก็คือแบบต้นงวดจะเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าแบบปลายงวด
     
ถาม : มีวิธีการชำระค่างวดได้อย่างไรบ้าง
ตอบ มี 3 วิธี ได้แก่
1. ชำระที่ธนาคารโดยใช้ใบนำฝากที่ธนาคารจัดพิมพ์ให้
2. ชำระเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้า คราวละ 6 - 12 ฉบับ
3. มาชำระ ณ ที่ทำการของธนาคาร
     
ถาม การขอเช่าซื้อรถยนต์ต้องมีผู้ค้ำประกันหรือไม่
ตอบ ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ยกเว้นกรณีที่ผู้เช่าซื้อมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ครบทุกข้อ
5.1 ชำระเงินดาวน์ 40% ขึ้นไป ( ขอกู้ไม่เกิน 60% ของราคารถยนต์)
5.2 เป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
5.3 มีที่พักอาศัยเป็นของตนเอง หรือมีสถานภาพเป็นเจ้าบ้านตามทะเบียนบ้านที่ตนเองอาศัยอยู่
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์
การขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์หรือไม่
ต้องมีผู้ค้ำประกันในการขอสินเชื่อหรือไม่
คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันมีอะไรบ้าง
หากสินเชื่อได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินภายในกี่วัน

ถาม : การขอสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ต้องโอนกรรมสิทธิรถยนต์หรือไม่
ตอบ : ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ ผู้ขอสินเชื่อทำสัญญา และเซ็นเอกสารชุดโอนลอยไว้
     
ถาม : ต้องมีผู้ค้ำประกันในการขอสินเชื่อหรือไม่
ตอบ : การทำสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ ต้องมีผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 ท่าน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
     
ถาม : คุณสมบัติของผู้ค้ำประกันมีอะไรบ้าง
ตอบ คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน
1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุไม่ต่ำกว่า 20 - 70 ปี
2. มีสถานภาพทางการเงินดี สามารถรับผิดชอบภาระเงินกู้แทนผู้กู้ได้
     
ถาม หากสินเชื่อได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินภายในกี่วัน
ตอบ ขั้นตอนทั้งหมดนับตั้งแต่การยืนเรื่องขอสินเชื่อ ประเมินราคารถยนต์เซ็น
สัญญาใช้จนถึงการรับเช็คใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้นประมาณ 5 วันทำการ
 
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ืที่
โทรศัพท์ : 0 2633 6000
อีเมล์ : customerservice@tisco.co.th
 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer