TH EN

ฝากประจำพิเศษ 12 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน (สมุดคู่ฝากประจำ)

การเปิดบัญชี

  1. เจ้าของบัญชีต้องเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น และไม่เคยมีบัญชีเงินฝาก (สมุดคู่ฝาก/ใบรับฝากเงิน/บัตรเงินฝาก) และ/หรือบัญชีกองทุนรวม กับธนาคารมาก่อน
  2. จำนวนเงินขั้นต่ำ : 1,000,000 บาท / จำนวนเงินสูงสุด : 1,000,000 บาท
  3. รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

การฝากเงิน

  1. ลูกค้า 1 ราย ฝากได้เพียง 1 รายการ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท (จะได้รับดอกเบี้ยอัตราพิเศษร้อยละ 2.50 ต่อปี สำหรับรายการฝากนี้เท่านั้น) 
  2. ไม่รับฝากเงินเพิ่ม
  3.  

การถอนเงิน

สามารถถอนเงินได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร โดยต้องถอนเงินเต็มจำนวนของงวดการฝากในแต่ละงวด


การปิดบัญชี

สามารถปิดบัญชีได้ทุกสาขาของธนาคาร


การจ่ายดอกเบี้ย

  1. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด โดยจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
  2. ธนาคารจะหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝากที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร
  3. กรณีที่มีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาการฝากจริงในอัตราร้อยละ 0.15 ต่อปี ทั้งนี้ การถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือนนับแต่วันเริ่มฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เว้นแต่เป็นการถอนเงินก่อนครบกำหนดเพื่อเปลี่ยนการฝากเป็นบัตรเงินฝากและใช้เป็นหลักประกันการกู้ยืมจากธนาคาร หรือกรณีเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์อื่นที่กำหนดไว้ของธนาคาร และบริษัทในกลุ่มทิสโก้
  4. เมื่อเงินฝากประจำพิเศษครบกำหนดระยะเวลาฝาก และลูกค้าไม่แจ้งความประสงค์ถอนเงินหรือไม่มีคำสั่ง เป็นอย่างอื่นให้ถือว่าลูกค้าตกลงให้เปลี่ยนเป็นประเภทเงินฝากประจำ 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศธนาคารเรื่องอัตราค่าบริการต่างๆ เบี้ยปรับที่เกี่ยวเนื่องกับเงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และค่าบริการอื่นๆ

บริการเงินฝาก

เอกสารดาวน์โหลด

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน