ความน่าสนใจของหุ้นขนาดกลาง-เล็กในสหรัฐ

TUSMS กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส Mid/Small Cap อิควิตี้
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select Fund ชนิดหน่วยลงทุน A (Acc) - USD (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดขนาดกลางและเล็ก (“SMID Cap”) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ และจัดตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือดำเนินธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุนจะลงทุนในหุ้นจำนวน 40-60 ตัวของบริษัทที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่สะท้อนดัชนี Russell 2500 Growth  กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย Granahan Investment Management, Inc. ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Granahan US SMID Select UCITS ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินการของกองทุนซึ่งเปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน TUSMS เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds