Rare Earth​ คืออะไร ?


 • Rare Earth หรือแร่หายาก เป็นกลุ่มธาตุโลหะหายาก 17 ชนิด ​

 • ซึ่งที่มาของชื่อไม่ได้เป็นเพราะมีอยู่น้อยแต่ส่วนใหญ่แร่ชนิดนี้จะไม่อยู่รวมในแหล่งเดียวกัน กระบวนการทำเหมืองและถลุงแร่มีค่าใช้จ่ายสูง ทำให้ไม่ใช่ทุกที่ที่ทำเหมืองจะถลุงแร่เหล่านี้ได้​

 • Rare Earth ไม่ได้เอามาเพื่อผลิตโดยตรง แต่ใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่อยู่ในชีวิตประจำวัน


   

ที่มา : http://science.time.com/2013/12/20/rare-earths-are-too-rare

TRAREEARTHกองทุนเปิด ทิสโก้ Rare Earth &
Strategic Metals
TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Materials จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ​
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ซื้อ - ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ  และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การขุดเหมืองแร่ การถลุงและรีไซเคิลแร่หายาก (Rare Earth) และ/หรือ แร่โลหะที่มีความจำเป็นต่อกระบวนการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Strategic Metals) หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับ Rare Earth และ/หรือ Strategic Metals โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนสามารถกระจายการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก หรือในบางช่วงเวลาอาจเน้นลงทุนเฉพาะประเทศ กลุ่มประเทศ และ/หรือภูมิภาค หรืออาจเน้นลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรม โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ​

ทั้งนี้ บริษัทจัดการอาจลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ ​

ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศ เกินกว่า 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จำนวน 2 กองทุน ได้แก่  

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้​

 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้​

 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน​

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน TRAREEARTH เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้ จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds