TH EN

ความน่าสนใจของหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

Mid/Small cap stocks สร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าในระยะยาว

 • เป็นกลุ่มบริษัทที่ undiscovered ทำให้มูลค่าทางตลาดแตกต่างจากมูลค่าแท้จริงของบริษัท

 • การขยายกิจการของบริษัทสามารถทำได้ง่ายกว่าบริษัทขนาดใหญ่

 • มีความน่าสนใจของรูปแบบธุรกิจและศักยภาพการทำกำไรที่แข็งแกร่ง

 • มีมูลค่าเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของกำไร

 • เพิ่มโอกาสในการลงทุนในหุ้น IPO ซึ่งส่วนมากเป็นหุ้นขนาดกลางและเล็ก

TISCOMS-A กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้
ชนิดหน่วยลงทุน A
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน :  ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีปัจจัย พื้นฐานดี และ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก สำหรับกองทุนนี้ให้หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ณ วันทำการก่อนหน้าวันที่กองทุนลงทุน หากต่อมามูลค่าตลาดของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กเติบโตเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนดไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะมีไว้ซึ่งหุ้นของบริษัทดังกล่าวต่อไปได้ และไม่ถือว่าเป็นการผิดนโยบายการลงทุนของกองทุน

จุดเด่นของกองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A

 • ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและตลาดMAI โดยเฉพาะกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็กและกลาง ที่มีมูลค่าทางตลาดไม่เกิน 8 หมื่นล้านบาท 

 • เน้นลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีผลประกอบการเติบโตดีกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด มีมูลค่าเชิงเปรียบเทียบที่น่าสนใจ และให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ

 • วิเคราะห์บริษัทแบบ Bottom-up เพื่อแสวงหามูลค่าที่แท้จริงของบริษัท โดยพิจารณาศักยภาพของรูปแบบธุรกิจ รวมถึงประสิทธิภาพของกลุ่มผู้บริหาร

สนใจลงทุน TISCOMS-A เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังตราสารแห่งทุนของบริษัทที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมุ่งหวังผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับจากเงินปันผลหรือกำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุนดังกล่าว
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

 • ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return)

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต 
 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน