TISCOFLEXP กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส
TISCO Flexible Plus Fund
กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน : กระจายเงินลงทุนของกองทุนใน ตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงิน ฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใด อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

ปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นไทยได้ทุกสภาวะตลาดด้วย

กองทุนเปิด ทิสโก้ เฟล็กซิเบิ้ล พลัส

 

กลยุทธ์การลงทุน TISCOFLEXP

 

ใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนแบบเชิงรุก โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพและเติบโตสูง ประกอบกับกลยุทธ์การลงทุนแบบ Bottom-Up Approach ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ

 

ลงทุนในหุ้นได้ตั้งแต่ 0-100% มีความยืดหยุ่นในการปรับสัดส่วนการลงทุนได้ตามสภาวะตลาด

 

 

ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี ที่ผ่านการคัดสรรจากผู้จัดการกองทุน

จุดเด่นของกองทุน TISCOFLEXP

  ✓ คัดเลือกหุ้นไทยพื้นฐานดีจากผู้จัดการกองทุนมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง

  ✓ สร้างการเติบโตที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาวด้วย Aggressive Allocation

  ✓ มีความยืดหยุ่นสูงในการปรับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนและสัดส่วนการลงทุน


   

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความต้องการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นการสร้างผลตอบแทนสูงสุดในรูปของมูลค่าเพิ่มจากการลงทุน
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป

   

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
   

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ดาวน์โหลดเอกสาร

สนใจลงทุน TISCOFLEXP เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds