TH EN
TISCOEU กองทุนเปิด ทิสโก้ ยุโรป อิควิตี้
ความเสี่ยงระดับ 6 : เสี่ยงสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี EURO STOXX 50 โดยกองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 

ทำไม TISCOEU ถึงน่าสนใจ

 • กลุ่มอุตสาหกรรมที่กองทุนลงทุนได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวเศรษฐกิจ (value และ cyclical stocks)  ภายหลังโรคระบาด เช่น กลุ่ม Industrial, Financial , Material  และ Consumer Discretionary รวมกันสูงกว่า 55%

 • เริ่มเห็นสัญญาณการปรับประมาณการผลดำเนินงานของนักวิเคราะห์ต่อเนื่อง โดยเฉพาะภายหลังเริ่มมีการกระจายวัคซีนให้ประชาชน

 • กลุ่มยุโรปจะยังคงอัดฉีดเม็ดเงิน QE ไปอีกระยะ อย่างน้อยไปถึงปี 2022 และ มีแนวโน้มเพิ่มวงเงินในการเข้าซื้อสินทรัพย์ เชื่อว่าจะใช้เม็ดเงิน QE นานกว่าสหรัฐฯ

จุดเด่นของกองทุน TISCOEU 

 • โอกาสลงทุนในบริษัทที่ประกอบกิจการในยุโรป ที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ ระดับโลก

 • มีการกระจายการลงทุนในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่มั่นคงและเติบโตในระยะยาว

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ต่างประเทศ และต้องการได้รับผลตอบแทน ที่เหมาะสมจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนในต่างประเทศ

 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่่ากว่ามูลค่าที่ลงทุนและท่าให้ขาดทุนได้

 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป

 • ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

 • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

 • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

สนใจลงทุน TISCOEU เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน