TGINC-A กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A
TISCO Global Income Plus Fund (Class A)
กองทุนรวมผสม
ความเสี่ยงระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
TGINC-R กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน R
TISCO Global Income Plus Fund (Class R)
กองทุนรวมผสม
ความเสี่ยงระดับ 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

ซื้อ-ขายได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวม อีทีเอฟต่างประเทศดังกล่าวจะมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภท เช่น ตราสาร ทุน และ/หรือตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เป็นต้น นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือ ต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าวรวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

ทำไม TGINC-A และ TGINC-R ถึงน่าสนใจ

 • กระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ด้วยสัดส่วนที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
 • โอกาสลงทุนในกองทุนชั้นนำในแต่ละสินทรัพย์ ผ่านการคัดกรองด้วยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ
 • ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 5 ดาว ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
 •  

   

  จุดเด่นของ TGINC-A และ TGINC-R

  ✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน ตราสารหนี้ทั่วไป

  • ผู้ลงทุนควรมีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศได้

  • กองทุน TGINC-A เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนผ่านการเพิ่มมูลค่าของหน่วยลงทุนเป็นหลัก (Total Return)

  • กองทุน TGINC-R เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ

    

  X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจ่านวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
    

  คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

   

  หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)

  กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TGINC-A) >> คลิกที่นี่

  กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ​ชนิดหน่วยลงทุน R (TGINC-R) >> คลิกที่นี่

  สนใจลงทุน TGINC-A หรือ TGINC-R เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

   

  ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจากบลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

  ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

  สนใจลงทุนกับเรา

  กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
   

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
  www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds