อะไรคือ การแพทย์แห่งอนาคต ที่กำลังจะเกิดขึ้น

การรักษาแบบเฉพาะบุคคล
(Personalized Medicine)

การวินิจฉัยโรคที่มีความแม่นยำสูง
นำไปสู่วิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การนำเทคโนโลยีและข้อมูลไปต่อยอด
เพื่อสร้างแนวทางการรักษาใหม่ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการวิจัยและพัฒนาทางการรักษาเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี

นวัตกรรมการแพทย์แห่งอนาคตที่น่าสนใจ

DNA SEQUENCING

เป็นเทคนิคที่ใช้ในการตรวจกรองการกลายพันธุ์ (mutation) ในบริเวณที่สนใจศึกษา Next Generation Gene Sequencing (NGS) คือ DNA sequencing ที่พัฒนาขึ้นใหม่ จะมีความสามารถในการเรียงลำดับนิวคลีโอไทด์จำนวนมาก และทำได้หลายตัวอย่างในเวลาเดียวกัน (multiplexing) และมีความไวในการตรวจหาการกลายพันธุ์ของ DNA สูง (high sensitivity)

GENOME-EDITING

เป็นเทคนิคใหม่ที่นำมาใช้ในการแก้ไขยีนเป้าหมาย ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง Genome ที่ตำแหน่งเฉพาะได้อย่างแม่นยำ โดยใช้เอนไซม์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรม ทำให้เกิดการตัด เติม และเปลี่ยนลำดับเบสของยีนที่ต้องการ ในปัจจุบันวิธี CRISPR/Cas9 เป็นที่นิยมเนื่องจากทำได้รวดเร็ว ราคาถูก มีความถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีอื่นๆ ถูกนำไปใช้ในการพัฒนางานวิจัย การพัฒนายา การคิดค้นยาใหม่ๆ นอกจากนี้ยังถูกนำไปใช้ในด้านการเกษตร, การวินิจฉัยโรค, ด้านเคมี รวมถึงด้านวัสดุศาสตร์ด้วย

LIVING THERAPIES

เป็นวิธีการรักษาที่รู้จักกันจากความสำเร็จในการต่อต้านมะเร็ง แต่ในปัจจุบัน การรักษาด้วย Living Therapies/ Living Drugs สามารถนำไปใช้ในโรคที่ผิดปกติร้ายแรงอื่นๆ ด้วย Living Therapies/ Living Drugs ที่รู้จัก เช่น การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immune Cell Therapy), Targeted Therapeutics, Stem Cell

BIOINFORMATICS

เป็นการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานทางด้านชีววิทยาโมเลกุล (Molecular Biology) ซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวม วิเคราะห์ คำนวณ ประเมิน และแปลผลข้อมูล Bioinformatics นำมาประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย เช่น ใช้ทำนายตำแหน่งของสารพันธุกรรมว่าตำแหน่งใด มีหน้าที่อะไร ใช้หาความแตกต่างของสารพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

TGENOME กองทุนเปิด ทิสโก้ Genomic Revolution
ประเภทกองทุน : กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ความเสี่ยงระดับ 7 : เสี่ยงสูง

 

ซื้อ-ขาย ได้ทุกวันทำการ

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ARK Genomic Revolution ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่ใช้กลยุทธ์การบริหารแบบเชิงรุก (Actively-managed ETF) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกองทุน ARK Genomic Revolution ETF มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 80% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ซึ่งเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการยืดอายุขัย และการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่น จากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ ร่วมกับความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของการศึกษาหน้าที่และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับหน่วยที่ควบคุมลักษณะของพันธุกรรม (Genomics)

 

 

สนใจลงทุน TGENOME เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นของบริษัทที่มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับธีม Genomics Revolution ในหมวดอุตสาหกรรม Healthcare

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • กองทุนนี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน 

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds