บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด
คว้ารางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม ประเภทกองทุนหุ้นในประเทศ
(Best Fund House - Domestic Equity)
จากการประกาศผลรางวัล Morningstar Awards 2023

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกองทุน TSF-A, TISCOHD-A, TISCOWB-A, TISCOMS-A, TISCODS ผ่าน TISCO My Funds และ/หรือ eInvest ตั้งแต่วันที่ 3 - 28 เมษายน 2566 เท่านั้น โดยยอดเงินลงทุน 50,000 บาทขึ้นไป/คำสั่งซื้อ จะได้รับหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A (TSF-A) มูลค่า 100 บาท ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายกองทุนหลายบัญชี บริษัทจะพิจารณาทุกบัญชีในการรับของกำนัล 1 สิทธิ/1 ท่านเท่านั้น บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุน TSF-A ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น

2. สำหรับลูกค้านิติบุคคลและลูกค้าที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ (omnibus account) และรายการคำสั่งซื้อกองทุนผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ TISCO My Funds หรือ eInvest จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้

3. ลูกค้าที่ได้รับสิทธิจากรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้

4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่นและของกำนัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และให้ดุลพินิจของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
 

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์ ชนิดหน่วยลงทุน A > คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไฮดิวิเดนท์ หุ้นทุน ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป > คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป > คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A > คลิกที่นี่

กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ > คลิกที่นี่

 

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

  • ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สนใจลงทุน เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้ จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

ดาวน์โหลด TISCO My Funds ที่นี่