กองทุนที่เข้าร่วมโครงการ

กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#10 : TEQT5M10​
ช่วงเสนอขายครั้งแรกวันที่ 20-22 มีนาคม 2566

 

กองทุนเปิด ทิสโก้ China Clean Energy : TCHCLEAN​
ช่วงเสนอขายครั้งแรกวันที่ 23 - 30 มีนาคม 2566

 

 

คำเตือน

  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน  ​

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  ​

  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

     

     

ดาวน์โหลด TISCO My Funds ที่นี่