TCYBER กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security
TISCO Cyber Security Fund
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ​จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก​
ความเสี่ยงระดับ 7 : เสี่ยงสูง

เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 4 - 12 มกราคม 2565

"TCYBER เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ผ่าน บลจ.ทิสโก้ รวมถึงช่องทางออนไลน์ eInvest, แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds, ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา และบล.ทิสโก้ เท่านั้น"

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือบริษัทที่มีการพัฒนาและจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ​
ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ ​
1) กองทุน Global X Cybersecurity ETF ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการพัฒนาและการจัดการด้านความปลอดภัย การป้องกันการบุกรุกและโจมตีบนระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Cybersecurity Index (ดัชนีอ้างอิง) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน Global X Cybersecurity ETF ในสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ​
2) กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการโจมตีที่มุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายและข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ในสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้

  • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้

  • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน​
    ตราสารหนี้ทั่วไป

  • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Technology)

X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ

  • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน

  • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารทนเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

  • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

  • ผู้สนใจลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุน TCYBER เปิดบัญชีกองทุนรวมผ่าน TISCO My Funds

 

ติดตามข่าวสารการลงทุน บทความกองทุนน่าสนใจจาก บลจ.ทิสโก้ ได้แล้ววันนี้

ผ่านช่องทาง Line official account @TISCOMYFUNDS

สนใจลงทุนกับเรา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดย บลจ.ทิสโก้ จะติดต่อเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนแก่ท่าน
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4
www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds