TH EN

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย TISCO My Care Prestige

TISCO My Care Prestige Health แผนความคุ้มครอง เพรสทีจ เฮลธ์ เหนือระดับ กับความคุ้มครองสุขภาพ ที่ครอบคลุมมากกว่า ทุกที่ทั่วโลก 

 • ความคุ้มครองสูง สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 10 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาทต่อปี 
 • ให้วงเงินค่าห้องผู้ป่วยสูง วันละ 8,000 - 25,000 บาท
 • ความคุ้มครองมาตรฐานประกันสุขภาพฉบับใหม่ และครอบคลุมทั่วโลก
 • คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง (เคมีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งหรือ Targeted Therapy) การฟอกไต ตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินความคุ้มครองต่อปี
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าทิสโก้ กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินก้อน 200,000 บาท 

   
    


สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 11-80 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • กรณีผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพทุกราย ยกเว้นมีผลการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีมีประวัติการรักษาโรคประจำตัว โรคที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง และ/หรือ โรคที่เคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในต้องส่งประวัติการรักษา (APS) ทุกราย

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือ วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ

 • ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  TISCO My Care Prestige Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • รับประกันภัยโดย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

• รับประกันภัยโดย  บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน