TH EN

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย TISCO My Care Prestige

TISCO My Care Prestige Health แผนความคุ้มครอง บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์ เหนือระดับ…กับความคุ้มครองสุขภาพ ที่ครอบคลุมมากกว่า ทุกที่ทั่วโลก

 • คุ้มครองการรักษาผู้ป่วยในทั้งกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุแบบเหมาจ่ายตามจริงสูงสุด 100 ล้านบาทต่อปี
 • คุ้มครองการรักษาโรคมะเร็ง(เคมีบำบัด รังสีบำบัด การรักษาแบบออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงต่อเซลล์มะเร็งหรือ Targeted Therapy) การฟอกไต ตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินความคุ้มครองต่อปี
 • คุ้มครองค่ารักษากรณีปลูกถ่ายไขกระดูก เปลี่ยนถ่ายอวัยวะตามค่าใช้จ่ายจริงไม่เกินความคุ้มครองต่อปี (1ครั้งตลอดชีวิต)
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมเฉพาะลูกค้าทิสโก้ กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ รับเงินก้อน 200,000 บาท

สนใจแบบประกัน/สอบถามเพิ่มเติม
กรอกข้อมูลที่นี่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ**

**บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด จะทำหน้าที่ติดต่อกลับท่านเพื่อแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ความคุ้มครองข้างต้นกรณีเลือกแผน 3 ผลประโยชน์สูงสุดต่อปีกรมธรรม์ 100 ล้านบาท)
*การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ การฝังเข็ม ธรรมชาติบำบัด กระดูกและกล้ามเนื้อบำบัด และการจัดกระดูก

ตารางความคุ้มครอง

*หมายเหตุ
 • ผู้เอาประกันสามารถเลือกความคุ้มครองได้ 1 พื้นที่ โดยที่เบี้ยประกันภัยจะแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
 • ทวีปเอเชีย ได้แก่ บังกลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น คาซัคสถาน คีร์กีซสถาน ลาว มาเก๊า มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย พม่า เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน เติร์กเมนิสถาน อุซเบกิสถาน เวียดนาม และไทย
 • ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา หมายถึง ทั่วโลก ยกเว้นสหรัฐอเมริกา และเกาะเล็กรอบนอกสหรัฐอเมริกา

 

เงื่อนไขความคุ้มครองและการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุระหว่าง 11-80 ปี และสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงอายุ 98 ปี
 • รับประกันบุคคลสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย หรือชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างน้อย 180 วันต่อปี
 • ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันที นับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก
 • กรณีผู้เอาประกันภัยอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพทุกราย ยกเว้นมีผลการตรวจสุขภาพอายุไม่เกิน 1 ปี
 • กรณีมีประวัติการรักษาโรคประจำตัว โรคที่ต้องรับการรักษาต่อเนื่อง และ/หรือ โรคที่เคยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในต้องส่งประวัติการรักษา (APS) ทุกราย

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่

โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่

 • ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
 • สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือ การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้นไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษา หรือ วินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบ หรือปรึกษาแพทย์ในระยะ 5 ปี ก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลบังคับเป็นครั้งแรก

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ได้แก่

 • การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือ วันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
 • การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
  • เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
  • ไส้เลื่อนทุกชนิด
  • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
  • เส้นเลือดขอดที่ขา
  • ริดสีดวงทวาร
  • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
  • นิ่วทุกชนิด
  • เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

หมายเหตุ

 • ในส่วนของความคุ้มครองสุขภาพ  TISCO My Care Prestige Health เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์
 • การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอาประกันภัย การที่นายหน้าประกันชีวิตรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
 • เงื่อนไขและข้อยกเว้นข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์ประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันภัยขึ้นอยู่กับกฏเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในใบคำขอเอาประกันภัยเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่าน
 • นายหน้าประกันภัย : ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัท ทิสโก้ อินชัวรันส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ดูแลสัญญาต่ออายุประกันภัย

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เฉพาะลูกค้าในกลุ่มทิสโก้

ประกันกลุ่มมะเร็ง
 • ความคุ้มครองชีวิต กรณีเสียชีวิต ทุนประกัน 10,000 บาท
 • ความคุ้มครองโรคมะเร็ง กรณีตรวจพบโรคมะเร็งทุกชนิดทุกระยะ ทุนประกัน 200,000 บาท
หมายเหตุ
 • สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมนี้ สำหรับผู้เอาประกันภัยที่ไม่มีประวัติสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็ง เนื้องอก ทั้งนี้เงื่อนไขการพิจารณาขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของบริษัทผู้รับประกันภัย
 • คุ้มครองนาน 1 ปี และต่ออายุอัตโนมัติในกรณีที่ต่ออายุกรมธรรม์สัญญาเพิ่มเติม
 • สิทธิประโยชน์ประกันกลุ่มมะเร็งนี้ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยมะเร็งที่เกิดขึ้นก่อนหรือภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มมีผลคุ้มครอง
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กำหนด

(การได้รับสิทธิ์และเงื่อนไขการใช้บริการ BLA EveryCare เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) คลิก

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิตเป็นผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัยและอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน