TH EN

กลุ่มทิสโก้ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ THSI เป็นปีที่5

โพสต์เมื่อ 6 ตุลาคม  2564

        บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ กลุ่มทิสโก้ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ในกลุ่มธุรกิจการเงิน จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 นับเป็น 1 ใน 146 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้

        สำหรับรางวัล “หุ้นยั่งยืน THSI” สะท้อนถึงคุณภาพการดำเนินธุรกิจที่ กลุ่มทิสโก้ มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในทุกกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงมีแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤตอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำปัจจัย New Normal โดยเฉพาะประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคตได้อย่างชัดเจน

        ในปี 2564 การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังถือเป็นความท้าทายสำคัญต่อเนื่อง ดังนั้น นอกเหนือจากพันธกิจในการให้คำปรึกษาทางการเงินแก่ลูกค้าและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตระหนักถึงหลัก ESG ได้แก่ กองทุนทิสโก้ ESG เพื่อสังคม” (TISCO ESG Investment Fund for Society : TISESG-S) กลุ่มทิสโก้ยังจัดแคมเปญ “Fighting Cancer” โดยนำรายได้ค่าธรรมเนียมส่วนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์กองทุนรวมและประกันภัย ร่วมสมทบทุนบริจาคเป็นทุนทรัพย์และเป็นกำลังใจให้กับสถาบันการแพทย์ไทย ในการทำวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการรักษาโรคมะเร็งให้มีความก้าวหน้าขึ้นอย่างต่อเนื่อง

        นอกจากนี้ กลุ่มทิสโก้ ยังได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้ความรู้ทางการเงินที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปี 2555 จากกิจกรรมออนไซต์ไปสู่รูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างความต่อเนื่อง โดยที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึงได้ง่าย ได้แก่ กิจกรรมฉลาดเก็บ...ฉลาดใช้ออนไลน์ ซีรี่ส์ชุมชนสมหวังหมู่ 8 กิจกรรมรู้ไว้เข้าใจหนี้ เป็นต้น ซึ่งสามารถกระจายความรู้ไปได้ในวงกว้างและรวดเร็ว สร้างกระแสให้สังคมรับรู้ได้ว่าความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในช่วงวิกฤต

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน