ประกาศ เรื่อง การยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส (TGINC)

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดหน่วยลงทุน A (TGINC-A) และชนิดหน่วยลงทุน R (TGINC-R) ขอแจ้งการยกเว้นมูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าครั้งแรก และมูลค่าขั้นต่ำในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าครั้งถัดไปของกองทุนดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน