"กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1" ถึงเป้าหมายแล้ว!!!

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

     "กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1  (TEQT5M1)"  ถึงเป้าหมายแล้ว โดย ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 มีมูลค่า  10.5177 บาทต่อหน่วย จึงเข้าเงื่อนไขการเลิกโครงการ เพราะเหตุหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.5000 บาท  วันทำการใด โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมดในวันทำการที่ 5 นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว คือ วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน