ประกาศ เรื่อง การหยุดรับคำสั่งซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TEQT5M1)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TEQT5M1) ขอประกาศหยุดการรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#1 (TEQT5M1) ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจาก ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏเหตุหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่า 10.50 บาท ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการเลิกกองทุน

         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน