ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการ 4 กองทุน

วันที่ 20 มิถุนายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส (TCINCP) กองทุนเปิด ทิสโก้ เยอรมัน อิควิตี้ (TISCOGY) และกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์ (TISCOGC) ดังนี้


ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน