ประกาศ เรื่อง การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 18 เมษายน 2565

ตามที่ ในวันที่ 29 เมษายน และ 3-5 พฤษภาคม 2565 เป็นวันหยุดของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนที่มีการลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนรวมต่างประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวันหยุดยาวดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:

1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายกองทุน การรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือการได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศเพื่อใช้ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดไว้

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทิสโก้ จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน