ประกาศ เรื่องการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กอง TISCOGIF, TISTECH และ TBIOTECH

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564

      ตามที่ ในวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันหยุดต่างประเทศและวันหยุดของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF) กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (TISTECH) และกองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH) ลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อการชำระราคาหลักทรัพย์และการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนดังกล่าว ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ขอแจ้งวันชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนและวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้ากองทุนปลายทางของกองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ (TISCOGIF) กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ (TISTECH) และกองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์ (TBIOTECH)  อันเนื่องมาจากได้รับผลกระทบจากวันหยุดดังกล่าว ดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:

1) วันชำระเงินค่าขายคืน/วันสับเปลี่ยนเข้ากองทุนปลายทาง ตามที่ระบุในตารางข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่เหตุการณ์
ที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อขายกองทุน การรับชำระค่าขายคืนหลักทรัพย์จากต่างประเทศ หรือการได้รับราคาของกองทุนต่างประเทศเพื่อใช้
ในการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนไม่เป็นไปตามที่บริษัทจัดการคาดไว้

2) ผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งการรับเงินค่าขายคืนผ่านบัญชีของธนาคารทิสโก้ จะได้รับเงินค่าขายคืนตามที่ระบุในตารางข้างต้น สำหรับบัญชีของธนาคารอื่น ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนในวันทำการถัดไป

      จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน