ประกาศงดจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการมีมติงดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน