บลจ. ทิสโก้ ประกาศเลิกกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 เพราะเหตุครบกำหนดอายุโครงการ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2565

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บลจ. ทิสโก้”) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า ลิ้งค์   คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 9 (TISCO China Linked Complex Return Fund 9) (“กองทุน”) ใคร่ขอแจ้งเลิกกองทุนในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพราะเหตุครบกำหนดอายุของโครงการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายโดยอัตโนมัติ และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ซึ่งผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับการจัดสรรหน่วยลงทุน กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565

     จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน