ประกาศงดจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล

วันที่ 12 มกราคม 2565

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการมีมติงดจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นทุนปันผล ผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาบัญชี 1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน

         จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน