ประกาศจ่ายเงินปันผล กอง TDLTF, TDSLTF และ TISESG

วันที่ 12 มกราคม 2565

         บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 


          * ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนในวันที่ดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

          จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน