ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 2/2565 ของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TINC-R)

วันที่ 8 เมษายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TINC-R) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.098 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน  ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 8 เมษายน 2565 โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้


หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TINC-R ในวันที่ 8 เมษายน 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน