ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 5 กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TISCOGIF-R)

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TISCOGIF-R) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.27 บาท ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 โดยมีกำหนดการ ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้


หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TISCOGIF-R ในวันที่  7 กรกฎาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 0 2080 6000 กด 4

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน