ประกาศ เรื่อง หยุดขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าชั่วคราว กอง TDSLTF

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี


* ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนในวันที่ดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน