ประกาศหยุดขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้าชั่วคราว กอง TDLTF , TDSLTF และ TISESG

วันที่ 7 มกราคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผล โดยมีรายละเอียด ดังนี้


* ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนในวันที่ดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน