ประกาศวันปิดสมุดทะเบียนและจ่ายเงินปันผล กอง TISCODS

วันที่ 7 มกราคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการจะพิจารณาจัดสรรเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

เพื่อให้เป็นไปตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนเปิดดังกล่าว ข้อ 14.3 เรื่อง “กำหนดเวลา วิธีการและข้อจำกัดในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน” บริษัทจัดการ จึงขอเรียนแจ้งผู้ถือหน่วยลงทุนดังนี้

   1. บริษัทจัดการ จะหยุดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของกองทุนเปิด ทิสโก้ ดิวิเดนด์ ซีเล็ค อิควิตี้ ในวันที่ 10 มกราคม 2565 โดยจะเปิดซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนตามปกติตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

   2. บริษัทจัดการ จะทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันที่ 10 มกราคม 2565 เพื่อกำหนดการจ่ายเงินปันผล โดยผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ดังกล่าวจึงจะมีสิทธิได้รับเงินปันผล

   3. กำหนดให้วันที่ 26 มกราคม 2565 เป็นวันจ่ายเงินปันผล

   4. อัตราเงินปันผลประมาณ 1.20 บาทต่อหน่วยลงทุน (ทั้งนี้ อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4 , 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน