ข่าวสาร

ประกาศ เรื่อง การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ครั้งที่ 8/2565 ของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TCINCP-R)

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ (TCINCP-R) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านทราบว่า บริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.04 บาท โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ: บริษัทจัดการจะหยุดรับคำสั่งซื้อ/ขายคืน/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน TCINCP-R ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
TISCO Contact Center 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4
ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน