ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> ร้องเรียน
ติดต่อธนาคาร
แนะนำ/ติชม
ร้องเรียน
 
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
กลุ่มทิสโก้กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน โดยผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้ 4 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางที่ 1 การร้องเรียนด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาของธนาคาร โดยแจ้งผ่านพนักงาน
หรือกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้พนักงาน

ช่องทางที่ 2 การร้องเรียนโดยจัดทำเป็นหนังสือ และส่งมาที่

ฝ่ายกำกับ
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
48/49 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 21
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

ช่องทางที่ 3 การร้องเรียนผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์หรือโทรสารที่หมายเลข
โทรศัพท์: 0 2633 6000 โทรสาร: 0 2633 6800

ช่องทางที่ 4 การร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร คลิกที่นี่
ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์:1213 โทรสาร: 0 2283 6151 หรืออีเมล fcc@bot.or.th
 
 
ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer Privacy Policy Disclaimer