TH EN

ไบโอเทคโนโลยี คืออะไร ?

โพสต์เมื่อ 11 พฤษภาคม 2563

หากตอนนี้คุณพร้อมที่จะลงทุน แต่ยังค้นหาไม่เจอว่า ธุรกิจแบบใดในโลก ที่น่าจะเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่าสนใจ...ถึงเวลาแล้ว ที่คุณต้องรู้จัก “ไบโอเทคโนโลยี”

เราได้ลดโทนความยากของเนื้อหา ด้วยการอธิบายคำศัพท์ยุ่งยาก ทั้งทางวิทยาศาสตร์ และ การลงทุน ให้กลายเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่าย พร้อมทั้งสื่อสารแบบกระชับ ดังนั้น สิ่งที่จะเล่าในคอนเทนต์นี้เป็นสิ่งที่เข้าใจได้อย่างแน่นอน

ไบโอเทคโนโลยี คืออะไร ?

“ไบโอเทคโนโลยี” หรือ เทคโนโลยี ชีวภาพ ก็คือเทคโนโลยี ที่นำเอาความรู้ในด้านต่างๆทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต, ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต, ผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ ทั้งในด้านต่างๆ เช่น

 • ด้านการเกษตร : ช่วยพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืช โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช การตัดแต่งยีน เช่น การพัฒนาเพื่อต่อต้านศัตรูพืช, การพัฒนาให้ผลไม้สุกช้า เป็นต้น
 • ด้านอาหาร : ช่วยเพิ่มคุณค่าผลผลิตของอาหาร เช่น ทำให้วัว หรือ หมู เพิ่มปริมาณ “เนื้อ”, ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในไข่แดง
 • ด้านสิ่งแวดล้อม : ลดการใช้สารเคมี ที่เป็นผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การนำของเสียจากสิ่งมีชีวิตไปทำปุ๋ย ใช้จุลินทรีย์ในการกำจัดขยะหรือน้ำเสีย 
 • ด้านการแพทย์ : การผลิตวัคซีนป้องกันโรค การผลิต Antibody เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคและเยียวยารักษา การใช้เทคโนโลยี DNA เพื่อตรวจสอบความผิดปกติทางพันธุกรรม หรือ โรคทางพันธุกรรม

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การอธิบาย เห็นภาพอย่างชัดเจนมากขึ้น เราจะขอเน้นเป็นพิเศษ ในเรื่อง การใช้ประโยชน์จากไบโอเทคฯ ใน“ด้านการแพทย์”

ไบโอเทคโนโลยี กับการรักษา

เมื่อนำไบโอเทคฯมาใช้กับมนุษย์ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเปลี่ยนแปลงวิธีการรักษาโรค จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาโรคยากๆได้ดียิ่งขึ้น 

โดยจะพบได้ว่า มีหลายบริษัท ได้สร้างนวัตกรรมการรักษาที่น่าทึ่งให้แก่โลกในช่วงที่ผ่านมา ยกตัวอย่างเช่น

 • บริษัท Alnylam บริษัท Sarepta : ใช้ DNA จำลอง เพื่อแทรกแซงการทำงานของระบบเซลล์ในร่างกาย เพื่อเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อโรค 
 • บริษัท Replimune บริษัท Viralytics : การดัดแปลงไวรัสที่กดระบบภูมิคุ้มกันไม่ให้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็ง  
 • บริษัท Sarepta บริษัท Biomarin : การดัดแปลงพันธุกรรม โดยการตัด ลบ แยกส่วน หรือเพิ่มจำนวน DNA เพื่อพัฒนาระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันโรค

บริษัทเหล่านี้ เป็นเพียงตัวอย่างส่วนหนึ่ง ของธุรกิจที่มีการใช้ไบโอเทคฯ เพื่อลดความเจ็บป่วย ซึ่งนับเป็นความหวังของมนุษยชาติ และเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรมด้านการรักษาพยาบาล

ดัชนีหุ้นไบโอเทคโนโลยี ช่วง 10 ปี ดีกว่ากลุ่มอื่น

จากการที่ไบโอเทคฯ สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นเทคโนโลยีที่มีคุณค่าอย่างมากกับมนุษย์ ส่งผลให้อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาดัชนีที่สะท้อนถึงธุรกิจ “ไบโอเทคฯ” ระดับโลก (MSCI World Biotechnology GICS Level 3 Index) ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (29 ม.ค.2553 - 31 ม.ค.2563) ดัชนีที่สะท้อนถึงธุรกิจไบโอเทค (MSCI World Biotechnology GICS Level 3 Index) ปรับตัวขึ้นมาถึง 309.34%

ใกล้เคียงกับ MSCI World Information technology Index ซึ่งปรับตัวขึ้นมาที่ระดับ 319.30% แต่สูงกว่ามาก เมื่อเทียบกับ MSCI World Health Care Index ที่ปรับตัวขึ้น 167.30% และ MSCI World Index ที่เพิ่มขึ้นมา 109.23%

(Source : Bloomberg data as of 17 Feb 2020)

จะซื้อหุ้นไบโอเทคโนโลยีได้ยังไง ?

ถึงตอนนี้ หลายคนอาจเริ่มสนใจลงทุนธุรกิจไบโอเทคฯ บ้างแล้ว แต่การจะเปิดพอร์ตเพื่อไปเลือกลงทุนหุ้นในตลาดโลกด้วยตัวเองอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก

ดังนั้น หนึ่งในหนทางที่น่าจะเป็นทางเลือกให้กับคุณได้ นั่นก็คือ การลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเป็นผู้บริหารจัดการนั่นเอง

โดย “TISCO Biotechnology Healthcare Fund” (TBIOTECH) น่าจะเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์ให้กับคุณได้ เพราะนโยบายของกองทุนนี้ จะเน้นลงทุนในธุรกิจไบโอเทคฯ เป็นหลัก

ซึ่งกองทุนนี้ จะลงทุนในกองทุนใน Polar Capital Funds plc – Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US Dollar บริหาร และจัดการโดย Polar Capital LLP ซึ่งมีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 51% ของมูลค่าทรัพย์สินในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences Tools) ทั่วโลก 

และกองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Polar Capital Funds plc - Biotechnology ในสกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ  ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ

เข้าใจก่อนซื้อกองทุนไบโอเทคฯ

สนใจจะลงทุนแล้วใช่ไหมคะ? แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน เราอยากให้คุณเข้าทำความเข้าใจ “TISCO Biotechnology Healthcare Fund”  อีกเล็กน้อย ดังนี้

 1. กองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 7 (เสี่ยงสูง)
 2. เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
 3. มีความผันผวนด้านราคาหน่วยลงทุน ซึ่งอาจสูงหรือลดต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนจนทำให้ขาดทุนได้
 4. เหมาะกับการลงทุนในระยะยาว
 5. กองทุนลงทุนกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม Healthcare
 6. ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

หากทำความเข้าใจ และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้...คุณก็พร้อมสำหรับการลงทุน “TBIOTECH” แล้วค่ะ

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน