TH EN

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

นางภัทรียา เบญจพลชัย

  • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

  • กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการอิสระ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ศ. ดร. ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์

  • กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และที่ปรึกษาทีมวิจัยด้านเศรษฐกิจ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับทิสโก้

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน