TH EN

สินเชื่อธุรกิจ SME Super Surplus

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME Super Surplus
เสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แข็งแกร่ง ด้วยโครงสร้างเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ

สินเชื่อ
โดยมีเงินฝากประจำ และ บสย.ค้ำประกัน
วงเงินกู้สูงสุด 3 เท่า
ขั้นต่ำ 1 ล้านบาท สูงสุด 10 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม Front-end Fee
(ชำระครั้งเดียว โดยหักออกจากวงเงินกู้)
อัตราดอกเบี้ย
แบบลดต้นลดดอก
ระยะเวลาผ่อน
12 - 48 เดือน

ทำไมต้อง SME Super Surplus ?

 • Top Up เมื่อเงินต้นสัญญาเดิมลด ให้กู้เพิ่มโดยใช้เงินฝากเดิม
 • จ่ายค่าเพิ่มจากยอดตามใบแจ้งหนี้ ช่วยลดภาระดอกเบี้ย
 • เงินฝากปลอดภัย พร้อมรับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝาก
 • เงินฝาก / เงินกู้ แยกกันชัดเจน ผ่อนหมดได้เงินฝากคืนทั้งก้อน
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่ต้องประเมิน ไม่มีการโอน ไม่ต้องจำนอง

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่า ของจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ธนาคารทิสโก้ที่ใช้ค้ำประกัน
 • รับเงินภายใน 2 วันทำการ หลังจากฝากเงินค้ำประกัน
 • สามารถกู้เพิ่มได้ตามจำนวนเงินต้นสัญญาเดิมที่ลดลง หลังจากชำระค่างวด
 • อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
 • การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้กู้ - ผู้ค้ำประกัน

 1. นิติบุคคลไทย
 2. จดทะเบียน และดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. รายได้มากกว่า 20 ล้านบาท / ปี
 4. ทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 5. มีประวัติการเงินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
 6. มีที่ตั้งกิจการเป็นหลักแหล่งในจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา
 7. ผู้ค้ำประกัน / เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน อายุ 23 - 65 ปี ทุกรายรวมกันแล้ว มีผู้ค้ำประกันที่ถือหุ้นอย่างน้อย 50% 

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

เอกสาร ผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน
  นิติบุคคล นิติบุคคล บุคคลธรรมดา
1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน 90 วัน)  
2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
   
4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 
5. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ หรือตราสารการจัดตั้ง
 
6. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนล่าสุด 3 ปี พร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 
7. สำเนาบัญชีกระแสรายวัน / ออมทรัพย์ / ประจำย้อนหลัง 6 เดือน
8. สำเนา ภ.พ. 30 รายละเอียดภาษีขาย - ภาษีซื้อย้อนหลัง 6 เดือน 
 
9. สำเนาเอกสารพิสูจน์รายได้อื่นๆ เช่น สำเนาสัญญาว่าจ้างงาน
 

การผ่อนชำระ

 1. ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารทิสโก้, ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย, ธ.กรุงเทพ และ ธ.ก.ส.
 2. ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS), ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงศรีอยุธยา
 3. ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 4. ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 5. ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 6. ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 30,000 บ. / รายการ), เอไอเอสเทเลวิช, เอ็มเปย์ สเตชั่น และเทสโก้โลตัส (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 49,000 บ. / รายการ), จุดรับชำระทรูมันนี่ในร้านซีพี เฟรชมาร์ท และทรูพาร์ทเนอร์ / TrueMoney Wallet แอปพลิเคชั่น
 7. ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ (เฉพาะเงินสดไม่เกิน 50,000 บ. / รายการ)

ผู้ประกอบการที่ต้องการขอสินเชื่อ สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

บริการสำหรับลูกค้า SME

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.