TH EN

Service Quality Report

คุณภาพการให้บริการประจําไตรมาสที่ 4/2562

แนวโน้มเรื่องร้องเรียน


แนวโน้มสัดส่วนเรื่องร้องเรียนสุทธิต่อจำนวนผลิตภัณฑ์นั้นๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีจำนวนร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก (ณ งวดการรายงาน ล่าสุด)


สัดส่วนเรื่องที่ยุติแล้ว จำแนกตามระยะเวลาดำเนินการในการยุติเรื่องร้องเรียน (%)


ข้อมูลเรื่องร้องเรียนสูงสุด 5 ผลิตภัณฑ์แรก จำแนกตามระยะเวลายุติเรื่องที่เกิน 30 วัน

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.