TH EN

Smart Payroll

บัญชีออมทรัพย์สำหรับพนักงานหรือลูกจ้างของลูกค้านิติบุคคลที่ใช้บริการบัญชีเงินเดือนของธนาคารเท่านั้น


เงื่อนไขหลัก

การฝาก

  • รับเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่ใช้บริการบัญชีเงินเดือนของธนาคาร (ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับผู้เยาว์ หรือสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติอเมริกัน)
  • สามารถเปิดบัญชีออมทรพย์ Smart Payroll ได้เพียงบัญชีเดียว  (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม)

เงื่อนไขการฝาก / ถอน / โอน

การฝาก

  • การฝากเงินสดหรือเช็คของธนาคารทิสโก้ ณ สาขาของธนาคารทิสโก้ จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการฝากเงินข้ามเขต
  • สามารถฝากเงินผ่านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากธนาคาร ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศธนาคาร

การถอน / โอนเงิน

  • สามารถถอนเงินได้ทุกสาขาธนาคารทิสโก้ หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามเขต สำหรับการถอนเงินผ่านสาขาหรือเครื่อง ATM ของธนาคารทิสโก้เท่านั้น

ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย: ข้อมูลอัตราดอกเบี้ยล่าสุด คลิก

การจ่ายดอกเบี้ย: รายเดือน ทุกวันที่ 25 ของเดือน

การคำนวณดอกเบี้ย: คำนวณจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน


ค่ารักษาบัญชี

  • กรณีบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา 24 เดือนติดต่อกัน และมียอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท ธนาคารจะเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน

ข้อควรระวัง

  • กรณีลูกค้าไม่ทำรายการจนทำให้บัญชีไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันนาน 12 เดือน และมียอดเงินคงเหลือในบัญชี ณ ขณะนั้นเท่ากับ 0 บาท ธนาคารจะปิดบัญชีทันที

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.