TH EN

Home Loan for All Purpose

สินเชื่อบ้านเอนกประสงค์

เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดง่าย ๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงินของคุณ ไม่ว่าใช้ลงทุน หมุนเวียนธุรกิจ หรือเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา หรือแม้แต่ชำระค่ารักษาพยาบาล

 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 400,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • ให้คุณสามารถเบิกถอนคืนเงินในส่วนที่ชำระเกินไว้ได้ เพิ่มโอกาสคุณกล้าโปะบ้านได้อย่างสบายใจเพื่อลดดอกเบี้ยจ่ายสูงสุด 50% (บริการ บ้านแลกเงิน TISCO Mortgage saver รายละเอียดเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด )

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • สินเชื่อสำหรับผู้ที่มีบ้านปลอดภาระ อายุบ้านไม่เกิน 20 ปี
 • รับหลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 - 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี (ปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงาน)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ บุคคลธรรมดา /พนักงานประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 
2.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
3.สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
5.หนังสือรับรองเงินเดือน, slip เงินเดือน  
6.สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน
7.สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์  
8.สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน)  
9.สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

เอกสารทางด้านหลักประกัน

 เอกสารทางด้านหลักประกัน
บุคคลธรรมดา / พนักงานประจำ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว
1.สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
2. สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง (กรณีปลูกสร้างบ้านเอง)

ค่าธรรมเนียม

ประเภทค่าธรรมเนียม จำนวนเงินที่เรียกเก็บ
1.ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้ หรือสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
2.ค่าธรรมเนียมจดจำนอง ไม่เกิน 1%ของมูลค่าจำนอง หรือสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
3.ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
4.ค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ ฟรี
5.ค่าเบี้ยประกันภัย 0.11 - 8% ของทุนประกันภัย

© Copyright 2018 TISCO Bank Public Company Limited. All rights reserved.