๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝแนน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝาค๏ฟฝรท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝลจ.๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ: 0 2633 6000 ๏ฟฝ๏ฟฝ 2 ๏ฟฝิด๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัท๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝแนน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลก๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝำกัด (๏ฟฝ๏ฟฝาช๏ฟฝ)

๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝรต๏ฟฝวจ๏ฟฝอบสถานะทาง๏ฟฝัญ๏ฟฝีผ๏ฟฝาน๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝรซ๏ฟฝ๏ฟฝอข๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝัก๏ฟฝ๏ฟฝัพ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝอนุพัน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ ๏ฟฝ๏ฟฝิก๏ฟฝรซ๏ฟฝ๏ฟฝอข๏ฟฝ๏ฟฝหน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝลง๏ฟฝุน๏ฟฝ๏ฟฝาน๏ฟฝิน๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ