ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6000 กด 2 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริการตรวจสอบสถานะทางบัญชีผ่านอินเทอร์เน็ต บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และอนุพันธ์ผ่านอินเทอร์เน็ต บริการซื้อขายหน่วยลงทุนผ่านอินเทอร์เน็ต

 
 

   
 รางวัลแห่งความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการให้บริการของธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ทิสโก้ได้รับ  
   

Best Asset Management Company Award

บลจ.ทิสโก้ รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม หรือ Best Asset Management Company Award จากการประกาศผลรางวัล SET Awards 2010 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ และนิตยสารการเงินการธนาคาร โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีผลงานโดยรวมดีเด่น โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการดำเนินงานในการบริหารกองทุนอย่างน้อยจาก 2 ประเภทของกองทุน คือ กองทุนตราสารทุน และกองทุนตราสารหนี้ ในกรณีที่บริษัทมีกองทุนผสมก็จะนำมาพิจารณาด้วย ซึ่งรางวัลนี้มอบให้กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ทีผลงานโดยรวมดีเด่นเพียงบริษัทเดียว
 
   
 
       
 
Best Corporate Bond House 2010

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond ประจำปี 2010 ในฐานะผู้ให้บริการประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนสกุลเงินบาท (Thai Baht Corporate Bond) จาก The Asset's 10th annual Asian Currency Bond Benchmark Survey เป็นเวลา 5 ปีซ้อน ซึ่งรางวัล Best Bank in Thai Baht Corporate Bond นี้เป็นรางวัลสำหรับผู้ค้าตราสารหนี้ ประเภทหุ้นกู้ภาคเอกชนในประเทศไทย โดยเหตุผลที่ธนาคารทิสโก้ได้รับรางวัลดังกล่าวมาจากจุดเด่นในด้านความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าสถาบัน สามารถจัดสรรตราสารหนี้ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในระดับราคาที่เหมาะสม อีกทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์สูง มีการฝึกอบรมเป็นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
 
   
 
       
 
Best Domestic Equities House in Thailand 2010

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด รับรางวัล “บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยม” (Best Domestic Equity House)” ประจำปี 2553 จากนิตยสาร Asiamoney เป็นครั้งที่ 3 ด้วยความโดดเด่นด้านผลงานวิจัยและคุณภาพของการให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์ และความสามารถด้านวาณิชธนกิจ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยเป็นผลการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงินและนักลงทุนทั่วเอเชีย
 
   
 
       
 
Lipper Fund Awards 2010 : Thailand Best Equity Fund Group

บลจ.ทิสโก้ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีผลงานด้านกองทุนตราสารทุนดีที่สุด (Best Equity Fund Group) ของประเทศไทยในรอบระยะเวลา 3 ปี จาก Lipper Fund Awards 2010 ซึ่งเป็นการจัดอันดับกองทุน และ บลจ.ที่มีการบริหารจัดการกองทุนที่ดีที่สุด โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลการดำเนินงานของกองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงต่าง ๆ (risk-adjusted performance), ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ (consistent return) ของกองทุน และการดำรงของเงินต้นของการลงทุนที่ไม่สูญหาย (preservation of capital)
 
   
 
       
 
Best Dealer Compliance 2006-2007, 2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Best Dealer Compliance ประจำปี 2549, 2550 และ 2552 จากการประกาศผล Best Bond Awards ซึ่งจัดโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มอบให้กับสถาบันผู้ค้าตราสารหนี้ที่มีมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดของทางการและสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เช่น การรายงานข้อมูลซื้อขายตามเวลาที่กำหนด และให้ความร่วมมือกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นอย่างดีในการเสนอราคาตราสารหนี้ที่หลากหลาย และน่าเชื่อถือสำหรับการใช้อ้างอิงในตลาด
 
   
 
       
 
Best Managed Company 2009

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลสำรวจ Asia’s Best Managed Companies Poll 2552 จัดโดยนิตยสาร AsiaMoney ในประเภท “Small-Cap” หรือบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่ถึง 500 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดเห็นของผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งพิจารณาจากความสำเร็จในด้านผลประกอบการและคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรเป็นหลัก
 
   
 
       
 
Best Managed Company 2008

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีการบริหารจัดการยอดเยี่ยมของประเทศไทย จากผลสำรวจ Asia’s Best Companies Poll 2551 จัดโดยนิตยสาร Finance Asia ในประเภท “Best Mid-cap” หรือบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางที่มีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ระหว่าง 100 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึง 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ และนักลงทุนสถาบันที่มีต่อธนาคาร ซึ่งให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูล และการพบปะกับนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างสม่ำเสมอ เพื่อชี้แจงนโยบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ บนหลักการดำเนินกิจการบนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
 
   
 
       
 
SET Awards 2008

ธนาคารทิสโก้จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน “Top Corporate Governance Report Awards” จาก SET Awards 2551 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากข้อมูลที่บริษัทเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี 2550 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2550 ( แบบ 56-1) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2550/2551

นอกจากนี้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ยังได้ประกาศเกียรติคุณให้ธนาคารทิสโก้เป็น 1 จาก 22 บริษัทจดทะเบียนที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลระดับ “ ดีเลิศ” (Excellent)