ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป ธนาคารทิสโก้ บล.ทิสโก้ บลจ.ทิสโก้
โทรศัพท์: 0 2633 6888 ติดต่อ บริษัททิสโก้ ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธรหแน
หน้าแรก> นักลงทุนสัมพันธ์> ข้อมูลบริษัท> โครงสร้างผู้ถือหุ้น
ข้อมูลบริษัท
- คณะกรรมการ
- ผู้บริหาร
- ข้อบังคับบริษัท
- โครงสร้างกลุ่มทิสโก้
- โครงสร้างการกำกับดูแล
- โครงสร้างผู้ถือหุ้น
- ทุนและเงินปันผล
- อันดับความน่าเชื่อถือ
- หุ้นกู้
- รายชื่อนักวิเคราะห์
- คำถามที่ถูกถามบ่อย
ข้อมูลทางการเงิน
ข้อมูลนำเสนอ
การประชุมผู้ถือหุ้น
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ
และปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561
ผู้ถือหุ้น
จำนวน
หุ้นสามัญ
จำนวน
หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวน
หุ้นรวม
สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
1.
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 130,868,325 7,300 130,875,625 16.35
2.
CDIB & PARTNERS INVESTMENT HOLDING PTE .LTD.* 80,065,320 - 80,065,320 10.00
3.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 58,983,105 - 58,983,105 7.37
4.
STATE STREET EUROPE LIMITED 42,654,799 - 42,654,799 5.33
5.

บริษัท สาธิณี จำกัด 39,482,767 - 39,482,767 4.93
6.
สำนักงานประกันสังคม 24,942,530 - 24,942,530 3.12
7.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 21,495,933 - 21,495,933 2.68/td>
8.
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG 14,710,590 - 14,710,590 1.84
9.
SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC 14,206,017 - 14,206,017 1.77
10.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 13,264,016 - 13,264,016 1.66
รวมการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก
440,673,402
7,300
440,680,702
55.05
11. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น 359,972,222 2,559 359,974,781 44.95
รวมทั้งสิ้น
800,645,624
9,859
800,655,483
100.00
 
* South East Asia UK (Type C) Nominees Limited และ State Street Europe Limited เป็น Global Custodian ทำหน้าที่เก็บหลักทรัพย์ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่แท้จริงโดยไม่มีรายใดถือหุ้นเกินร้อยละ 5
* CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd. ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ผ่านทาง CDIB & Partners Investment Holding (Cayman) Limited และบริษัท CDIB & Partners Investment Holding Corporation ถือหุ้นร้อยละ 33.6 โดยบริษัท China Development Industrial Bank (Taiwan) ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท China Development Financial Holding Corporation (Taiwan) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนใน Taiwan Stock Exchange
 

ธุรกิจออนไลน์ในเครือ
รู้จักทิสโก้ ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานกับทิสโก้
แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อธนาคาร
Privacy Policy Disclaimer Privacy Policy Disclaimer